KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ
Bağdat Cad. 44/3 Kızıltoprak / İstanbul adresinde mukim Okulcep Veli Bilgilendirme Sistemleri; ana faaliyet alanı Veli bilgilendirme mobil uygulamaları ve yazılmları üreten bir firmadır.
Mobil uygulamanın amacına yönelik çalışması ve ihtiyaç duyduğumuz verilere ilişkin uygulamalarımız hakkında ilgili kişileri aydınlatma amacı taşıyan bu politika, herhangi bir kaynaktan elde edilen her türlü kişisel veri için geçerli olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Yasa) ve ilgili mevzuatta veya OkulCep faaliyetlerinde meydana gelen değişiklik ve gelişmeler neticesinde gerektiği ölçüde güncellenebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
OkulCep, kişisel verilerinizi tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde verileri kullanmadan önce rızanızı alarak; form, sair basılı enstrüman, bizzat ilgili kişilerin OkulCep'e ibraz ettiği belge ve bilgiler vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla yahut OkulCep'e ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar kullanılarak otomatik yollarla elde eder.
Kişisel verileriniz temel olarak Yasanın izin verdiği aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

- Mobil Uygulama vasıtası ile okulun giriş yaptığı bilgileri doğru kişiye iletebilmesi için,
- OkulCep'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için,
- Mobil uygulamanın doğru çalışması ve amacına yönelik hizmet vermesi için.

OkulCep'in meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen çerçevede ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde işleyebileceğimizi hatırlatmak isteriz.
Yukarıda yer verilen haller dışında, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir

başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kişisel verilerin işlenebileceği bir diğer durum olarak Yasada düzenlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz genel olarak, mobil uygulamaanın doğru çalışması, uygulama üzerinden bilgilerin aktarılması, veli okul iletişiminin sağlanması ve uygulama amaçlarının yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Buna ilaveten Okulcep'in faaliyet, çalışma ve projelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenmebilir.
Yukarıda yer verilen kapsamda Okulcep üyeliğinin tesisi, ilgili mevzuat kapsamında gerekli üyelik kayıtlarının tutulması, üyelikten çıkma işlemlerinin takibi, kullanımlarınızailişkin analiz ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi, yürütülen iktisadi faaliyetlere ilişkin olarak Okulcep işletmesi adına fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi, güvenlik, şikayetlerin yönetilmesi, iletişim gibi iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, takibi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilir.
Kişisel verileriniz sadece söz konusu ihtiyaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli olan süreler ile ilgili mevzuat tarafından izin verilen ve/veya şart koşulan süreler için kullanılır ve bu sürelerin sona ermesi ile birlikte silinir, yok edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bu kapsamda;

- Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilebilir,
- Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz.
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır.

Yukarıda yer verilen haklarınız ve işbu Politikada yer alan hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bilgi@okulcep.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Okulcep Ana Sayfa >>